Bizaa Dibikat (Silent Night)

BaiBombeh’s grade 5 class will be singing the carol in Ojibwe at the school’s Christmas concert.
Bizaa dibikat, shkwa dibikat,

Gakina anwaatin gakina waateya

Gichidoi ikwe shigo anbinoojii

Mini ayaa gaadibenjiget

Gi chigiizhigoong mino niba

Gi chigiizhigoong mino niba

Bizaa dibikat, shkwa dibikat

Maamaakach izhinamoog

Igiwe ininiwag

Waabishkaate onji giizhigoong

Gakina awiyaa nagamowag

Nitawige abinoojii, nitawige abinoojii

Bizaa dibikat, shkwa dibikat

Gigoozisinan ozhaawendan

Sagate gi nitawigi

Nibininigosha giitagoshin

Nitawigi gadibenjiget

Nitawaigi gadibenjiget

Advertisements

Biindigen

A poem from the Book Bawaajimo by Margaret Noodin

Poem translated by: Roland White

Ga onji – Anishinaabemowin
Ga onji – mikwendaagoziyan
Ga onji-gikendaasowin
Ga onji – zaagi’idin

Bizindan
Enendamowinan imaa ode’ing
Bawaajige gakina go ga- odaanimog
Giwii aadasokimin, giwii nagamomin, giwii nimiidimin, owe gaye ezhi- Anishinaabe bemaadizid
Gakina bimaadiziyad miinaa awensiiwag owaabandaanaawaa biidaasiigonigek

Bimaadizig
Naawiyiing misko- biidaabang idash ani misko- bangishimong
Naawiying giizis idash owe dibikii- giizis
Naawiying mandioog idash wiindigoog

Naawiying awang idash aanakwanong mii ji- mikaamaan gido’ojichaakan

Biindigen, wenweni bizindaamong, mino- bimaadiziig

Come In: We learn the Anishinaabe language and culture from our legends and in our dreams (bawaajige). We enter into that knowledge from our ancestors in the spirit world. The Anishinaabe and all the animals see the light coming and recognize the lighting of a new fire. We will sing and dance with the traditions of our stories. Listen and Live well.