Design a site like this with WordPress.com
Get started

Aaniin ge izhi nagwaananad waabooz – How to snare a rabbit

By: Roland White

Shke, Shke, Shke… Mooz geyaabi doodem…
Agoodoodaa!!!!

Noopimiing izhaan, mikan ezhi bimikawed waabooz. Mikan dash onatoon ge izhi nagwaazod waabooz.

Niigaan mikan waabooz obimikawewin. Mikan mitig ji aabijatooyan, ji bimaakositooyan goysk imaa, ge izhi dadibinaman nagwaaganeyaab ji nagwaazod waabooz. Amii ezhi badakidooyan niizh mitigoon gegekayii, ji ziinjising nagwaaganeyaab. Miinaawaa bookonan zhingobiins amii imaa izhi attoon niigaan nagwaaganeyaabiing.

Ani waabang wiiba gigaa naadagwe daga ji nagwaazod waabooz. Wiiba dash izhaa jibwaa awensii gimoodamik gidagoodoowin.

Go to the bush, find rabbit tracks. Find a place where you will set a snare for the the rabbit. First, find the rabbit tracks. Find a stick to place across for the snare, and then wrap the snare wire on the stick where the rabbit will be snared. Then you will place two sticks, one on each side of the snare to secure the snare. Break a branch and place it in front of the snare.

Next morning, go early and check to see if you snared a rabbit. You will have to go early so an animal does not steal your snare.

Bizaa Dibikat (Silent Night)

BaiBombeh’s grade 5 class will be singing the carol in Ojibwe at the school’s Christmas concert.
Bizaa dibikat, shkwa dibikat,

Gakina anwaatin gakina waateya

Gichidoi ikwe shigo anbinoojii

Mini ayaa gaadibenjiget

Gi chigiizhigoong mino niba

Gi chigiizhigoong mino niba

Bizaa dibikat, shkwa dibikat

Maamaakach izhinamoog

Igiwe ininiwag

Waabishkaate onji giizhigoong

Gakina awiyaa nagamowag

Nitawige abinoojii, nitawige abinoojii

Bizaa dibikat, shkwa dibikat

Gigoozisinan ozhaawendan

Sagate gi nitawigi

Nibininigosha giitagoshin

Nitawigi gadibenjiget

Nitawaigi gadibenjiget

Biindigen

A poem from the Book Bawaajimo by Margaret Noodin

Poem translated by: Roland White

Ga onji – Anishinaabemowin
Ga onji – mikwendaagoziyan
Ga onji-gikendaasowin
Ga onji – zaagi’idin

Bizindan
Enendamowinan imaa ode’ing
Bawaajige gakina go ga- odaanimog
Giwii aadasokimin, giwii nagamomin, giwii nimiidimin, owe gaye ezhi- Anishinaabe bemaadizid
Gakina bimaadiziyad miinaa awensiiwag owaabandaanaawaa biidaasiigonigek

Bimaadizig
Naawiyiing misko- biidaabang idash ani misko- bangishimong
Naawiying giizis idash owe dibikii- giizis
Naawiying mandioog idash wiindigoog

Naawiying awang idash aanakwanong mii ji- mikaamaan gido’ojichaakan

Biindigen, wenweni bizindaamong, mino- bimaadiziig

Come In: We learn the Anishinaabe language and culture from our legends and in our dreams (bawaajige). We enter into that knowledge from our ancestors in the spirit world. The Anishinaabe and all the animals see the light coming and recognize the lighting of a new fire. We will sing and dance with the traditions of our stories. Listen and Live well.